Peľová situácia v SR za 10. týždeň 2022

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité  brest, jaseň, topoľ, vŕba, dub

 spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom kalendárnom týždni  sa peľová situácia na Slovensku výraznejšie nezmenila. Pokračovala najmä peľová sezóna liesky a jelše, v teplejších oblastiach aj peľová sezóna drevín z čeľade cyprusovité-tisovité, jaseňa a topoľa.. Peľová sezóna liesky  v Bratislave a teplejších oblastiach končí, ale na strednom a severnom Slovensku peľ liesky v ovzduší miestami dosahoval aj vysoké denné koncentrácie. V Bratislave, Nitre a teplejšiích oblastiach Slovenska pokračuje naplno peľová sezóna drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité a jaseňa. Výraznejšie sa zvýšili aj denné koncentrácie peľu topoľa a vŕby. Najvyššie denné koncentrácie peľu liesky zachytila monitorovacia  stanica v Banskej Bystrici a to 392 peľových zŕn  v mvzduchu , v Košiciach 25 peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave a Trnave to bolo už len 13 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Banskej Bystrici 341 peľových zŕn  v mvzduchu, v Bratislave a to 168 peľových zŕn  v mvzduchu , v Košiciach 56 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre 52 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave – 13 659 peľových zŕn  v mvzduchu , v Nitre 884 peľových zŕn  v mvzduchu a jeho denné koncentrácie pomaly stúpajú aj na ostatnom území Slovenska, kde dosiahli zatiaľ len nízke hladiny. Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jaseňa zachytili v Nitre 52  peľových zŕn  v mvzduchu a v Bratislave 40 peľových zŕn  v mvzduchu . Peľ topoľa dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave 86 peľových zŕn  v mvzduchu a v Nitre 76 peľových zŕn  v mvzduchu.  Okrem peľu  spomínaných druhov sa v ovzduší  najmä teplejších oblastí Slovenska vyskytoval ešte peľ brestu , duba a vŕby. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len nízke hladiny.

 

 Prognóza  peľovej situácie v SR na 11. týždeň 2022 

Peľová sezóna liesky už prešla svojim vrcholom na celom území Slovenska. V Bratislave a teplejších oblastiach definitívne končí. Na strednom, východnom  a severnom Slovensku denné koncentrácie peľu liesky  ešte budú dosahovať alergologicky významné hladiny najmä vďaka transportovanému peľu z horských dolín. Peľ jelše sa ešte  udrží vo vyšších koncentráciách najmä v chladnejších oblastiach Slovenska, na ostatnom území výraznejšie poklesne. V teplejších oblastiach naďalej očakávame vyššie denné koncentrácie peľu jaseňa, topoľa a veľmi vysoké denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Pribúdať bude aj peľ brestu, duba a vŕby. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní).  Pokles denných hladín peľu bude lokálne ovplyvňovaný najmä ochladením ,  nočnými mrazmi a zrážkovou činnosťou.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ KE, RÚVZ NR,  RÚVZ TT, RÚVZ ZA  a ÚVZ SR BA .

Späť do obchodu