Peľová situácia v SR za 08. týždeň 2023

Peľová situácia v SR za 08. týždeň 2023 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , jaseň, topoľ, brest

 spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

V uplynulom týždni v ovzduší na celom území Slovenska dominoval najmä peľ liesky a jelše. V Bratislave opäť namerali veľmi vysoké hladiny  peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité. Na celom území Slovenska  prebieha peľová sezóna liesky a jelše. Denné koncentrácie ich peľu v ovzduší dosahovali alergiologicky významné koncentrácie aj po ochladení v závere týždňa. Niektoré monitorovacie stanice zachytili aj prvý peľ brestu, jaseňa a topoľa. Najvyššiu dennú hladinu peľu liesky zachytili v Bratislave 77 peľových zŕn  v mvzduchu, v Banskej Bystrici 72 peľových zŕn  v mvzduchu. Najvyššiu dennú koncentráciu peľu jelše 225 peľových zŕn  v mvzduchu zachytili v Bratislave. Podobne bolo aj s peľom drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité, ktorý dosiahol najvyššiu dennú koncentráciu v Bratislave 8298 peľových zŕn  v mvzduchu. Spóry húb (plesní) zastúpené najmä rodom Cladospórium dosahovali stredné až vysoké denné koncentrácie len v teplejších oblastiach Slovenska. Regionálne dochádzalo k poklesu denných koncentrácií peľu a spór v súvislosti so zrážkovou činnosťou.

 Prognóza  peľovej situácie v SR na 09. týždeň 2023 

Pokračuje peľová sezóna liesky a jelše. Peľová sezóna liesky v Bratislave a teplejších oblastiach Slovenska prešla svojim vrcholom a denné koncentrácie peľu liesky tu budú mať klesajúcu tendenciu. Naopak v chladnejších oblastiach Slovenska bude peľ liesky v ovzduší naďalej v alergiologicky významných koncentráciách. Peľ jelše bude dosahovať alergiologicky významné koncentrácie na celom území. V Bratislave, Nitre a teplejších oblastiach Slovenska predpokladáme ešte aj v nasledujúcom týždni veľmi vysoké koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité. Tieto majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. V teplejších oblastiach stúpnu aj denné hladiny peľu jaseňa a topoľa v ovzduší. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní). Ochladenie a zrážková činnosť regionálne spôsobí pokles denných koncentrácií peľu v ovzduší .

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Správa je spracovaná na základe výsledkov monitorovacej stanice peľovej informačnej služby RÚVZ BB, RÚVZ NR, RÚVZ KE a ÚVZ SR BA .

Späť do obchodu