Peľová sezóna 2022 začína

Počas peľovej sezóny prinášajú monitorovacie stanice na celom Slovensku pravidelný peľový monitoring.

Peľová situácia v SR za 06. týždeň 2022 

Aktuálne druhy najvýznamnejšie z alergologického hľadiska:

jelša, lieska, cyprusovité-tisovité , spóry húb - Cladospórium, Alternária, Epicoccum, Stemphylium

Začíname peľové spravodajstvo 2022!  Začiatok roka 2022 je veľmi podobný s uplynulým a priniesol so sebou okrem pomerne teplej zimy a hodne daždivých dní  aj sneh a veľmi silné mrazy koncom januára a začiatkom februára. Sneh, vietor a silné mrazy boli hlavnou príčinou toho, že sme z bezpečnostných dôvodov nemohli spustiť prevádzku našich monitorovacích staníc. Minulý týždeň sa situácia trochu zmenila aj na strednom a severnom Slovensku , preto sme od pondelka 7.2.2022  spustili všetky monitorovacie stanice, takže tento týždeň máme už úplné výsledky za celé Slovensko. Podľa prvých výsledkov možno skonštatovať, že oproti minulému roku je skorší nástup  začiatku peľovej sezóny asi o  dva týždne. Monitorovacia  stanica v Banskej Bystrici v 6.kalendárnom týždni zachytila zatiaľ nanajvýš stredné koncentrácie peľu prvých jarných alergénov liesky a jelše.  Monitorovacie stanice v Bratislave a Nitre uvádzajú vysoké až veľmi vysoké denné koncentrácie týchto alergénov. Najvyššiu dennú hladinu peľu jelše zachytili v Bratislave a to 464 peľových zŕn  v mvzduchu , v Nitre to bolo 102 peľových zŕn  v mvzduchu a v Banskej Bystrici 41 peľových zŕn  v mvzduchu. Peľ liesky dosiahol najvyššie denné koncentrácie v Bratislave - 209 peľových zŕn  v mvzduchu, v Nitre 123  peľových zŕn  v mvzduchu  a v Banskej Bystrici 64 peľových zŕn  v mvzduchu. V Košice uvádzajú záchyt peľu jelše a liesky zatiaľ len v nízkych koncentráciách.  Okrem peľu jelše a liesky sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých, ktorý dosahoval zatiaľ len v Bratislave vysoké denné koncentrácie (max. 119 peľových zŕn  v mvzduchu). Ostatné monitorovacie stanice uvádzajú výskyt ich peľu v ovzduší len  v nízkych až veľmi nízkych hladinách. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium a dosahovali len veľmi nízke až nízke hladiny.

 Prognóza  peľovej situácie v SR na 07. týždeň 2022 

Prudké oteplenie, dostatok vlahy a slnečného svitu prináša so sebou aj prudký nárast denných koncentrácií peľu. Peľová sezóna jelše a liesky sa naplno rozbehne na celom území  a ich denné koncentrácie  dosiahnu alergologicky významné hladiny aj v severnejších oblastiach Slovenska. V teplejších oblastiach peľová sezóna jelše a liesky už prechádza svojim vrcholom. Narastať budú aj denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité, ktoré majú významné zastúpenie v záhradných a parkových výsadbách. Mierny nárast denných hladín predpokladáme aj u spór húb (plesní).  Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou , prípadne nočným ochladením.

RNDr. Janka Lafférsová

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v  Banskej Bystrici

Späť do obchodu